Call-out 2012

From Ecotopia Biketour Wiki
Revision as of 08:50, 11 May 2012 by Alice (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

English

Ecotopia Biketour 2012: Towards Degrowth (6th July - 19th September) - Join us!

We are very pleased to announce that registration for the biketour 2012 is open!

The Ecotopia Biketour is an eco-mobile do-it-yourself activist community which cycles through Europe each summer. This year our journey takes us through Catalonia, the South of France and Northern Italy and our theme is degrowth, challenging the damaging mentality of growth which overlooks real social and environmental values. We will visit projects, collectives and people who are experimenting with alternatives to growth, learn from each other and live sustainably! And we also have the challenge to get to cross both the Pyrénées and the Alps with the help of our trusty bikes :-)

The Route

Along our route of just over 2,000km we will visit squats, ecofarms and growing projects, social centres, intentional communities, cycle activists and bike workshops and take part in critical masses and actions against dirty developments. Our final destination is the international Degrowth conference in Venice (see http://www.ecotopiabiketour.net/links). We will be travelling through some stunning scenery, national parks, beaches and mountains as well as some mad tourist spots at the height of the summer season and big bustling cities. Paired with all our personal experiences to share, this exciting expedition will be fertile ground for thinking and acting out degrowth ideas. We have some awesome camp spots and activities planned but, as usual, there is room for us to create the biketour that we want together!

When?

After a preparation weekend in Barcelona from 6-9th July we will set off on our adventure on Monday 9th July, arriving in Venice just over 2 months later on 19th September. You don´t have to join us from the start, you can join the tour at any point along our route but we ask for you to come for at least a week, so you have the time to adapt to group dynamics. Please let us know in advance where you plan to join us and when we can expect you to show up. The itinerary is a continuous work in progress but the latest information can be found here: http://btwiki.ecobytes.net/Route_2012

How to join

We would love for you to join us, if:

  1. you can cycle around 50 km per day (probably with some very hot days on hilly roads!)
  2. you are interested in environmental and social justice issues and want to take part in actions
  3. you want to take part in consensus decision-making (communicating!) and
  4. you want to help with the daily tasks such as preparing meals, pulling trailers, washing up or tidying the sleeping places.

First: Read the info about the Biketour on our website & fill out the registration form asap: http://www.ecotopiabiketour.net/registration

Then: find out if you need visa for the countries we travel through: Spain, France and Italy are in the "Schengen" visa zone. Contact us, so we can see how we can help you to arrange your visa (see http://btwiki.ecobytes.net/Visa).

If you’re on facebook, you can join the Biketour event here and our facebook page here… following us on Twitter is also possible!

Each person pays a small participation fee, those with a better economic situation more than those who have less money. This fee should help cover everything – organisational effort, various events, actions, workshops, three vegetarian meals a day and a place to put up your tent (more info on the website).

There are a lot of hints and tips we can give you for getting ready for the Biketour, but to keep this invitation to a decent length, you can delve into our website yourself (http://www.ecotopiabiketour.net/) and look at everything there. And if you have questions, please don't hesitate to ask!

One final thing to let you know is that we are looking out for people who are interested in coordinating the biketour in 2013, if you think you might be interested make sure you come along this year so you will get a feel of what this involves :-)

Hope to see you this summer,

Alice & Joâo International coordinators 2012

French

Spanish

Catalan

Italian

Nederlands

Ecotopia Biketour 2012: Richting krimping (6 juli - 19 september) - Doe mee!

Met veel plezier delen we mee dat de inschrijving van de Ecotopia Biketour 2012 geopend is!

De Ecotopia Biketour is een ecologisch mobiele, doe-het-zelf (DIY) gemeenschap, die per fiets elke zomer door Europa tourt. Dit jaar gaat onze reis door Catalonië, Zuid-Frankrijk en Noord-Italië en. Ons thema dit jaar is krimping (degrowth), tegen de schadelijke alsmaar-groei-mentaliteit waarbij echte sociale en ecologische waarden over het hoofd worden gezien. We bezoeken projecten, collectieven en mensen die experimenteren met alternatieven voor groei, die van elkaar leren en duurzaam leven! En we staan ook voor de uitdaging om zowel de Pyreneeën en de Alpen over te steken met de hulp van onze trouwe fietsen :-)

De Route

Onderweg tijdens de route van iets meer dan 2000 km bezoeken we kraakpanden, eco-boerderijen, opkomende projecten, sociale centra, intentionele gemeenschappen, fiets-activisten en fiets workshops en nemen we deel aan Critical masses en acties tegen vervuilende ontwikkelingen. Onze eindbestemming is de internationale Degrowth-conferentie in Venetië (zie http://www.ecotopiabiketour.net/links). We reizen door prachtige landschappen, nationale parken, over stranden en bergen, maar ook naar waanzinnige toeristische trekpleisters op het hoogtepunt van het zomerseizoen en grote, hectische steden. Gecombineerd met het delen van onze persoonlijke ervaringen, vormt deze spannende expeditie een vruchtbare grond voor het bedenken en ten uitvoer brengen van velen degrowth-mogelijkheden. We hebben een aantal geweldige kamp plekken en activiteiten gepland, maar zoals gebruikelijk, is er genoeg ruimte om de fietstocht te maken zoals we die samen willen!

Wanneer?

Na een voorbereidingsweekend in Barcelona van 6 tot 9 juli, beginnen we ons avontuur op maandag 9 juli, tot de aankomst in Venetië iets meer dan 2 maanden later op 19 september. Je hoeft niet met ons mee vanaf het begin, maar kunt je bij de tour voegen op elk punt langs onze route, maar we vragen je wel om minstens een week mee te doen zodat je de mogelijkheid hebt om mee te draaien met de groepsdynamiek. Laat het ons vooraf weten waar je van plan bent om mee te doen en wanneer we je kunnen verwachten. De route is een continu werk-in-uitvoering, maar de meest recente informatie is hier te vinden: http://btwiki.ecobytes.net/Route_2012.

Hoe meedoen?

We hebben je er graag bij, indien:

  1. je in staat bent om ongeveer 50 km per dag te fietsen (waarschijnlijk met een aantal zeer warme dagen op heuvelachtige wegen!)
  2. je geïnteresseerd bent in onderwerpen rond milieu-en maatschappelijke rechtvaardigheid en wilt deelnemen aan acties
  3. je bereid bent deel te nemen aan consensus besluitvorming (gesprekstechnieken) en
  4. je (in tourbeurt) wilt helpen met de dagelijkse taken, zoals het bereiden van maaltijden, het trekken van aanhangwagens, afwas of het opruimen van de slaapplaatsen.

Ten eerste: Lees de informatie over de Biketour op onze website en vul het inschrijfformulier zo spoedig mogelijk in: http://www.ecotopiabiketour.net/registration.

Dan: check of je een visum nodig hebt voor de landen die we doorreizen: Spanje, Frankrijk en Italië zijn allen in de "Schengen" visum-zone. Als dit het geval is, neem ook contact met ons op zodat we kunnen zien hoe wij je kunnen helpen het visum te regelen (zie http://btwiki.ecobytes.net/Visa).

Als je op Facebook bent, kunt je hier lid worden van het Biketour event, en hier naar onze Facebook-pagina ... ons volgen op Twitter is ook mogelijk!

Elke persoon betaalt een kleine bedrag voor deelname: diegenen met een betere economische situatie iets meer dan diegenen met minder geld. Deze bijdrage moet ons helpen de kosten te dekken - van de organisatorische inspanningen, de diverse evenementen, acties, workshops, de drie vegetarische maaltijden per dag en soms voor de plaats om je tent op te zetten (meer info op de website).

We kunnen je vele suggesties en tips geven ter voorbereiding van de fietstocht, maar om deze uitnodiging tot een fatsoenlijke lengte te behouden, kan je 't beste zelf een diepe duik nemen in onze website (http://www.ecotopiabiketour.net/) en eens kijken bij alles wat daar al aan informatie is. Als je daarna nog vragen hebt, aarzel dan niet om die aan ons te stellen!

Een laatste mededeling tot slot is dat we nog op zoek zijn naar mensen die geïnteresseerd zijn in de coördinatie van de Biketour in 2013. Dus als je misschien geinteresseerd bent, zorg ervoor dat je er dit jaar bij bent om ondermeer een indruk te krijgen van wat er allemaal bij komt kijken : -)

Hopelijk tot ziens deze zomer! Alice & Joâo, internationale coördinatoren Biketour 2012


Portuguese

Ecotopia Biketour 2012: Rumando ao Decrescimento (6th July - 19th September) - Junta-te a nós!

Podemos finalmente anunciar que as inscrições na Biketour 2012 estão abertas!

A Ecotopia Biketour é uma comunidade nómada, activista, ecológica, DIY e autogestionada que pedala todos os verões pela Europa. Este ano, a nossa jornada leva-nos pela Catalunha, o sul de França e o norte da Italia e o tema é o Decrescimento. Queremos desafiar a mentalidade destrutiva do crescimento, economico e de produção, que não tem em conta os valores e problemas sociais e ambientais. Vamos visitar projetos, coletivos e pessoas que experimentam alternativas ao crescimento, aprender e partilhar conhecimento entre todxs e viajar e viver de forma sustentavel! Temos ainda o desafio de cruzar os Pirineus e os Alpes com a ajuda das nossas bicicletas :-)

O percurso?

Durante a nossa viajem de cerca de 2000km vamos visitar quintas e projetos ecologicos, ocupas e centros socias, comunidades intensionais, ciclo-activistas e ciclo-oficinas DIY e participar em massas criticas e ações contra o desenvolvimento sujo e desenfreado. O nosso destino final é a 3ª conferencia internacional pelo Decrescimento em Veneza (ver http://www.ecotopiabiketour.net/links). Sempre de bicicleta, passaremos por paisagens magnificas, parques naturais, praias e montanhas, também cruzaremos loucos pontos turisticos no pico da temporada de verão e grandes cidades movimentadas. Junto com as experiencias pessoais que todxs queremos partilhar, esta expedição será também um espaço fertil para pensar e praticar o decrescimento. Temos alguns sitios impressionantes para visitar e algumas actividades planeadas mas, como de costume, há espaço para criar a biketour que queremos todxs juntxs!

Quando?

Depois de um fim de semana de preparação de 6 a 9 de Julho, começamos a aventura no dia 9 Julho, terminando em Veneza cerca de 2 meses depois no dia 19th de Setembro. Não tens de te juntar a nós desde o inicio, podes juntar-te à biketour em qualquer ponto do nosso trajecto, mas pensamos que deves vir por pelo menos uma semana, para teres tempo para adaptar às dinamicas do grupo. Por favor avisa-nos antes onde planeias juntar-te e quando devemos esperar que te juntes a nós. O itenerário está em alteração continuamente mas a ultima informação pode ser encontrada aqui: http://btwiki.ecobytes.net/Route_2012

Como participar?

Adoravamos que te juntasses a nós se:

+ podes pedalar cerca de 50km por dia (provavelmente com alguns dias muitos quentes em estradas montanhosas!) + estas interessadx em questões ambientar e de justiça social e queres participar em ações + queres fazer parte do processo de decisão por consenso (comunição!!) e + queres ajudar com as tarefas diarias, como preparar refeições; puxar um atrelado; limpar e organizar os locais onde dormimos.

Primeiro: Lê toda a informação sobre a Biketour no nosso website e preenche o formulario de registo: http://www.ecotopiabiketour.net/registration

Depois: descobre se necessitar um visa para os paises que vamos atravessar: Espanhã, França e Italia estão na zona de visa "Schengen". Contacta-nos, para sabermos como te podemos ajudar a pedir um visa (ver http://btwiki.ecobytes.net/Visa).

Se estas no facebook podes juntar-te à biketour aqui, também é possivel seguirnos por Twitter!

Cada pessoa paga uma taxa de participação diaria, aqueles com uma melhor situação economica mais do que aqueles com menos. Esta taxa deverá cobrir tudo - esforço de organização, vários eventos, actions, workshops, três refeições vegetarianas por dia e um sitio onde montar a tua tenda (mais informação no website)

Há bastantes dicas e conselhos que podemos dar para a preparação para a Biketour mas, para manter este convite num tamanho decente, podes (e deves) navegar pelo nosso site e ler a informação que por lá temos. Se tiveres alguma questão, não hesites em perguntar!

Também gostavamos de lembrar que procuramos pessoas interessadas em coordenar a Ecotopia Biketour 2013, se pensas que te pode interessar, participa este ano para poderes ter uma ideia o que involve :)

Esperamos ver-te este verão,

Alice & Joâo coordenadores internacionais Ecotopia Biketour 2012