Host Call out

From Ecotopia Biketour Wiki
Revision as of 18:51, 22 December 2015 by Candid (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Please login and add your translation below.

See the Main Page for details of how to login and edit the wiki pages.

Or -copy and paste this text and send the translated version to info@ecotopiabiketour.net


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

This text has been translated into::: ENGLISH / CROATIAN / GERMAN / ROMANIAN ...add other translations below!

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

English

SUBJECT: Ecotopia Biketour Call out for Hosts and collaborative Projects

>>>>>>>>>>>>>>>Please also pass this email on to the projects that you think may be relevant.

Hello from Ecotopia Biketour!

We are a mobile D.I.Y (Do It Yourself) international activist collective, cycling from Berlin to Romania (or Croatia) connecting projects and communities that are practicing aspects of socail justice and sustainable living, and projects that are particularly relevant to this years theme of 'Beyond Borders'.

Your project has been recommended to us throught our networks, as we gather more information for this summers Ecotopia Biketour 2013: Beyond Borders!

We are looking at issues ranging from global economic inequality; global justice; immigration; the commons; anti-capitalism; basic income; solidarity; but also general Biketour themes such as environmentalist; ecology and de-growth. Some of these themes are beginning to be discussed on our blog.

As a sub theme this year, we are also looking into freedom on the net - and trying to move towards more Free Libre and Open Source software -so if you know any activist tech collectives or net activists who migh be interested to do a workshop with us please also forward this to them. To read more about this you can see our Lets Get FLOSS'y page and sub campaigns page. [currently in English]

If you have never heard of us: please go to www.ecotopiabiketour.net


Now: What do we want from you? WE WOULD (MAYBE) LIKE TO JOIN / COLLABORATE WITH YOUR PROJECT THIS SUMMER!


We have to say "maybe" because our route will develop according to who else is willing to host us and other factors (such as distances, topography etc.). And depending on the response we get from YOU!!


So, first of all, we would like to know:

1) Would you generally like to host Ecotopia Biketour this summer?

What this could mean: We visit you with our mobile activist troop of 15 - 30 people

 • to learn more about your project – maybe through a tour, a discussion, a skills share workshop
 • to take part in an action with your cause / project – a critical mass, a creative demonstration or intervention...
 • to help towards your project – we are many hands! - we could help with practical hands on stuff – building projects, clearing spaces, gardening, food preparation, event planning, facilitation, bike workshops..
 • to promote your project or campaign through our online networks, website, mailing list, social media – and along the tour - if you want us to - or writing press releases, making a short video, designing a flyer...
 • to invite you to join us on our biketour!

We would also like to know:

2) When would be the best time (dates) for you to host us? When would it be completely impossible? 3) Is it o.k. to mention your project on our website and public route description? 4) Are there other projects you would recommend us visiting, in your area / country or in south / eastern Europe? 5) Is your project part of or close to an interesting route, trail or has 'border' related significance

6) Anything else that could be useful for us?

We have quite some ideas about places and events to visit already, which can be found on our Route Page - your project may already be included ;) - if not let us know. We cannot possibly visit everyone on this page -but are making a selection based on what we get in response from this email!!!!

And finally - if you, or someone you know could help us with translating our website and printed material - please ask them to get in touch and join our translation bank.

Thanks for now! Dzekuje, dakujem, kösönöm, danke, hvala & multumesc!


Kate, Tim and the Ectopia Biketour Collective (EBT2013)


Relevant links: ....


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Translations needed from English into:::

Polish

Hungarian

Romanian

Subiect: Ecotopia Biketour Call out (apel) pentru gazde și proiecte de colaborare

>>>>>>>>>>>>>>> Vă rugăm, de asemenea, să transmiteţi mai departe acest e-mail la proiectele care credeți că ar putea fi relevante.

Salutare de la Ecotopia Biketour!

Suntem un colectiv mobil DIY (Do It Yourself – fă-o singur), activist, internațional, ce va merge cu bicicletele de la Berlin în România (sau Croaţia) conectînd proiectele și comunitățile care practică aspecte ale justiției sociale și de trai sustenabil, precum și proiecte ce sunt in special relevante pentru subiectul acestui an "Beyond Borders " (dincolo de frontiere).

Proiectul dvs. ne-a fost recomandat prin intermediul rețelei noastre, așa cum adunăm mai multe informații pentru Ecotopia Biketour 2013 din aceasta vara: Beyond Borders!

Sutem interesaţi de aspecte variind de la inegalitatea economică mondială, justiția globală, imigrația, bunuri comune, anti-capitalism, veniturile de bază, solidaritate, dar de asemenea temele Biketour generale, cum ar fi problemele mediului ambiant, ecologie și de-creștere. Unele dintre aceste teme au început să fie discutate pe blog-ul nostru.

Ca o sub-temă a acestui an de abordam deasemenea si libertatea pe net - si încearcăm să ne îndreptam tot mai mult spre Free Libre și Open Source Software. Deci, dacă cunoașteţi careva colective tehnologice activiste sau activiști net care ar fi interesaţi sa facă un atelier de lucru cu noi, va rugăm de asemenea sa le transmite-ţi acest mesaj. Pentru a citi mai multe despre toate acestea puteți vizita pagina noastra Lets Get FLOSS'y și sub pagina de campanii. [prezent în limba engleză]

Dacă nu ați auzit niciodată despre noi: vă rugăm să deschideţi www.ecotopiabiketour.net

Acum: Ce vrem de la dumnevoastră? Noi am dori (poate) sa ne alaturăm / colaborăm cu proiectul vostru in această vară!

Trebuie să spunem "poate", deoarece traseul nostru se va dezvolta în funcție de oricine altcineva este dispus să ne primească și de alți factori (cum ar fi distanțe, topografie etc). Și în funcție de răspunsul care il primim de la dumnevostră!

Deci, în primul rând, am dori să știm:

1) Aţi dori în general să găzduiţi Ecotopia Biketour această vară? Ce ar putea însemna asta: Vă vizitam cu toata trupa noastră activista mobila de 15-30 persoane

 • pentru a afla mai multe despre proiectul dvs. - fie printr-un tur, o discuție, un atelier de partajare a abilităților.
 • pentru a participa într-o acțiune pentru cauza/proiectul dumnevoastră - masă critică, demonstrație creativă sau intervenţie...
 • pentru a ajuta la proiect - suntem multe mâini! - Am putea ajuta cu mâini practice la diferite lucruri – realizarea proiectelor, curaţarea spațiului, grădinărit, prepararea hranei, planificarea evenimentelor, facilitare, velo ateliere...
 • pentru a promova proiectul sau campania dvs. prin intermediul rețelelor noastre on-line, site-ul, lista de discuții, mass-media sociale - și de-a lungul turului - dacă doriți să o facem - sau scrierea comunicatelor de presă, realizarea unui film scurt, crearea unui pliant...
 • pentru a vă invita să va alăturaţi la Biketourul nostru!

Am dori, de asemenea, să știm:

2) Când ar fi cel mai bun timp (date), pentru dvs., sa ne găzduiţi? Când ar fi asta cu totul imposibil?

3) Este ok de a menționa proiectul dumneavoastră pe site-ul nostru și descrierea traseului public?

4) Există și alte proiecte ce ne-aţi recomanda să vizitam, în zona / țară dvs. sau în sud-estul Europei?

5) Este proiectul dvs. parte sau in aproapiere de un traseu interesant, rută sau are o semnificație legată de "graniță".

6) orice altceva ce ar putea fi util pentru noi?

Avem deja câteva idei despre locuri și evenimente de vizitat, care pot fi găsite pe traseul nostru pe Route Page - proiectul dumneavoastră poate fi deja inclus ;) - dacă nu, să ne anunțați. Nu putem vizita, eventual, toată lumea de pe această pagină, dar se face o selecție bazată pe ceea ce primim ca răspuns la acests e-mail!!

Și, în sfârșit - dacă dvs., sau cineva cunoscut ne-ar putea ajuta cu traducerea site-ului nostru și materialelor tipărite - vă rugăm să intraţi în contact și să va alăturaţi la banca noastră de traduceri.

Vă mulțumim de pe acum! Dzekuje, dakujem, kösönöm, danke, hvala & mulţumesc!

Kate, Tim și Ectopia Biketour colectiv (EBT2013)


Link-uri relevante: ....

Russian

Being translated.....

German

BETREFF: Ecotopia Biketour Aufruf für Gastgeber und kollaborierende Projekte Bitte sendet diese Mail an alle Projekte, von denen ihr denkt, dass sie wichtig sind!! Hallo von der Ecotopia Biketour!

Wir sind ein internationales, aktivistisches,mobiles DIY (Do it yourself) Kollektiv und fahren diesen Sommer mit dem Fahrrad von Berlin nach Rumänien (oder Kroatien) und verbinden so Projekte und Gemeinschaften, die Aspekte sozialer Gerechtigkeit und nachhaltiges Leben praktizieren und Projekte, die insbesondere relevant sind für unsere diesjähriges Thema „Beyond Borders“ (Über Grenzen hinweg).

Euer Projekt wurde uns durch unser Netzwerk empfohlen, als wir mehr Informationen sammelten für die Ecotopia Biketour Sommer 2013: Beyond Borders! Wir interessieren uns für Themen im Zusammenhang mit globaler wirtschaftlicher Ungleichheit, globaler Gerechtigkeit, Immigration, die Gemeingüter, Antikapitalismus, Grundeinkommen, Solidarität, aber auch allgemeine Biketour-Themen wie Umweltschutz, Ökologie und Degrowth (Wachstumsrücknahme). Einige Themen werden schon auf unserem Blog diskutiert.

Ein Unterthema dieses Jahr ist Freiheit im Netz – und wir versuchen uns hin zu freier und Open Source Software zu bewegen – falls ihr also irgendwelche aktivistischen Tech-Kollektive kennt oder Netz-/Online-Aktivisten, die daran interessiert sein könnten einen Workshop mit uns zu machen, sendet diese Mail bitte zu ihnen weiter. Um mehr darüber zu erfahren könnt ihr euch auf unserer „Lets Get FLOSSy“-Seite umschauen oder den Sub-Kampagnen Seiten (aktuell leider nur auf Englisch).

Wenn ihr noch nie von uns gehört habt, besucht bitte www.ecotopiabiketour.net !

Was wollen wir eigentlich von euch? WIR WÜRDEN DIESEN SOMMER (VIELLEICHT) GERNE MIT EUREM PROJEKT ZUSAMMENARBEITEN! Wir müssen leider „vielleicht“ sagen, weil die Route noch in Arbeit ist und sich auch danach richten wird, wer noch alles mit uns zusammenwirken möchte und auch nach anderen Faktoren, wie z.B. Distanzen, Topografie usw. Und natürlich auch nach der Antwort, die wir von euch kriegen!

Also, zuerst würden wir gerne wissen:

1) Würdet ihr diesen Sommer gerne die Ecotopia Biketour empfangen? Was das bedeuten könnte:

 • Wir besuchen euch mit einer mobilen Aktivisten-Gruppe von ca. 15-30 Menschen
 • Um mehr über euer Projekt zu lernen – vielleicht durch eine Tour, Diskussion, Workshops…
 • Um eine Aktion über euer Anliegen mit eurem Projekt zu machen – Crirical mass, kreative Demo, Intervention…
 • Um eurem Projekt zu helfen – wir sind viele Leute! – wir können bei praktischen Sachen helfen – Bauprojekte, Aufräumarbeiten, Gartenarbeiten, Essen vorbereiten, Event-Planung, Fahrradworkshops o.ä.

8Um euer Projekt/eure Kampagne durch unsere online-Netzwerke, Homepage, E-Mail-Liste und Soziale Medien bekannt zu machen und zu unterstützen und auch während der Tour – wenn ihr wollt – oder dadurch Presseberichte zu schreiben, Kurzfilme zu drehen, Flyer zu designen…

Wir würden außerdem gerne wissen 2) Wann wären für euch die besten Termine, um uns aufzunehmen? Wann wäre es gar nicht möglich? 3) Ist es ok, euer Projekt auf unserer Website und der öffentlichen Routenbeschreibung zu nennen? 4) Gibt es andere Projekte, die ihr uns empfehlen würdet in eurer Gegend/eurem Land/Süd-Ost Europa? 5) Ist euer Projekt in der Nähe oder Teil einer interessanten Route, die eventuell sogar „Grenzen“bezogene Bedeutung hat? 6) Irgendetwas anderes, was nützlich für uns sein könnte?

Wir haben schon einige Ideen für Orte und Events, die wir besuchen wollen, die man auf unserer Routen-Seite finden kann – euer Projekt ist da vielleicht sogar schon mit dabei ;-) – wenn nicht, sagt Bescheid! Wir können wahrscheinlich nicht alle auf dieser Seite besuchen, aber wir treffen unsere Auswahl auf der Basis der Rückmeldung, die wir von dieser Mail bekommen!

Und zum Schluss – wenn ihr oder Leute, die ihr kennt, uns helfen könnten, unsere Website und gedruckte Materialen zu übersetzen, fragt sie bitte, ob sie nicht mit uns in Kontakt treten wollen, um uns zu unterstützen!

Danke schonmal! Dzekuje, dakujem, kösönöm, thanks, hvala & multumesc!

Kate, Tim und das Ectopia Biketour Kollektiv (EBT2013)


Croatian

PREDMET: Poziv Ekotopia Biketoura za domaćinske organizacije i suradničke projekte

>>>>>>>>>>>>>>> Molimo također proslijedite ovaj e-mail projektima za koje mislite da mogu biti relevantni. Pozdrav iz Ekotopia Biketoura!

Mi smo mobilni "uradi sam" ( D.I.Y.-Do It Yourself) - međunarodni aktivistički kolektiv, koji biciklira iz Berlina u Rumunjskoj (ili Hrvatsku), povezuje projekte i zajednice koje prakticiraju socijalnu pravdu i održivo življenje, a naročito projekte koji se odnose na ovogodišnju temu 'Beyond Borders '- "Izvan granica".. Vaš projekt nam je preporučen preko naše mreže prilikom prikupljanja informacija za ovo ljetnu Ekotopia Biketour 2013: Beyond Borders!

Mi se bavimo pitanjima u rasponu od globalne gospodarske nejednakosti; globalne pravednosti, imigracija, zajedničkih dobara, anti-kapitalizma, osnovnog prihoda, solidarnosti, ali i općim Biketour temama poput zaštite okoliša, ekologije i de-growtha. O nekim od ovih tema počelo se raspravljati na našem blogu.

Pod tema ove godine je sloboda interneta te zagovaramo besplatno znanje (Free Libre) i open source softver - stoga ako znate bilo koji aktivistički tech kolektiv ili internet aktiviste koji bi mogli biti zainteresirani za napraviti radionicu sa nama molimo vas da im ovo proslijedite. Više o ovoj temi pročitajte na našoj stranici "Lets Get FLOSS'y " te ostalim stranicama o ovoj pod kampanji [trenutačno na engleskom]. Ukoliko nikada niste čuli za nas molimo da posjetite www.ecotopiabiketour.net.

Sada: Što želimo od vas? MI BISMO SE(MOŽDA) ŽELJELI PRIDRUŽITI / SURAĐIVATI SA VAŠIM PROJEKTOM OVO LJETO!

Moramo reći "možda", jer naša ruta će se planirati u skladu s time tko je spremni ugostiti nas te drugim čimbenicima (kao što su udaljenosti, topografija terena itd.). I ovisno o odgovoru koji smo dobili od VAS!

Dakle, prije svega, želimo znati:

1) Biste li općenito željeli ugostiti Ekotopia Biketour ovog ljeta? Što bi to moglo značiti: Mi vas posjetimo s našim mobilnim aktivistima od 15 - 30 ljudi

 • kako bi saznali više o vašem projektu - možda kroz turneju, diskusiju, radionice razmjene vještina
 • da biste sudjelovali u akciji sa svojom temom / projektom - kritičnom masom, kreativnom demonstracijom ili intervencijom ...
 • kako bi pomogli vašem projektu - mi imamo mnogo ruku! - Možemo pomoći s praktičnim stvarima - građevinski projekti, čišćenje prostora, vrta, pripremanje hrane, planiranje događaja, vođenjem diskusija, biciklističkim radionicama ..
 • promovirati svoj projekt ili kampanju putem naše online mreže, web stranice, mailing liste, društvenih medija - te tijekom turneje – ako to želite od nas - ili pisanjem priopćenja za javnost, snimanje kratkog videa, dizajniranje letka ...

pozivamo vas da nam se pridružite na našem Biketouru!

Također bismo željeli znati:

2) Kada bi bilo najbolje vrijeme (datumi) za vas da nas ugostite? U kojem periodu bi to bilo posve nemoguće?

3) Je li u redu da spomenemo vaš projekt na našim web stranicama i u opisu naše ture?

4) Postoje li drugi projekti koje biste nam preporučili za posjet u vašem području / državi ili u regiji jugo / istočne europe?

5) Je li Vaš projekt dio ili blizu zamišljene rute, staze ili ima "pogranični" značaj.

6) Bilo što drugo što bi moglo biti korisno za nas? Već imamo dosta ideja o mjestima i događajima koje bi posjetili, oni se mogu naći na našoj web stranici sa rutom - vaš projekt je možda već uključen;) - ukoliko nije molimo da nam se javite. Mi nikako ne možemo posjetiti sve projekte sa liste na stranici, ali ćemo prilikom donošenja odluke o posjeti uzimati u obzir vaš odgovor na ovaj email !!!! I na kraju - ako vi, ili nekoga koga poznajete možete nam pomoći u prevođenju naše web stranice i tiskanog materijala - zamolite ih da stupe s nama u kontakt i pridružite se našoj bazi prevoditelja.

Hvala za sada! Dzekuje, dakujem, kösönöm, danke, hvala & multumesc!

Kate, Tim i Ectopia Biketour Kolektiv (EBT2013)

Czech

Slovak

Serbian

SUBJEKAT: Ekotopija Bajktur - Poziv za domaćine i saradnju na projektima >>>>>>>>>>>>>>> Molim vas prosledite ovu poruku svim kreatorima projekata za koje mislite da su relevantni.

Pozdrav od Ekotopije Bajktur!

Mi smo pokretni “Uradi sam” međunarodni kolektiv aktivista, koji putujući na biciklima od Berlina do Rumunije (ili Hrvatske) povezuje projekte i zajednice koje primenjuju aspekte društvene pravde i održivog stila života, kao i projekte koji su posebno vezani za ovogodišnju temu “izvan granica” .

Vaš projekat nam je prepoporučen preko naše mreže, jer mi sakupljamo više informacija za ovogodišnji Ekotopija Bajktur 2013: Izvan granica !

Bavimo se temama od globalne ekonomske neravnopravnosti; globalne pravde; migracija; problema zajedništva; antikapitalizma; osnovnog dohodka; solidarnosti; ali takođe i uobičajene Bajktur teme kao što su životna sredina; ekologija i održivi razvoj;. O nekim od ovih tema su već počele diskusije na našem blogu.

Kao podtema ove godine, mi smo takođe zainteresovani za slobodu na internet mreži – a posebno nas interesuju programi Free Libre i Open Source – tako da ako poznajete neki tehnoaktivistički kolektiv ili nekog net entuzijastu koji bi bio zainteresovan da sa nama organizuje radionicu molimo vas prosledite im ovu poruku. Pročitajte više o ovome na našoj Lets Get FLOSS'y stranici i podkampanjama. [trenutno na Engleskom]

Ako nikad niste čuli o nama: pogledajte www.ecotopiabiketour.net

A sada: Zašto ste nam potrebni ? MI BISMO (MOŽDA)HTELI DA VAM SE PRIDRUŽIMO/SARAĐUJEMO NA VAŠEM PROJEKTU OVOG LETA !. Moramo reći “možda” jer će se naša ruta razvijati prema tome ko želi da nas ugosti i prema ostalim faktorima (kao udaljenost , topografija itd.). I u zavisnosti od odgovora koji dobijemo od VAS !!.

Tako da nas pre svega, zanima da saznamo:

1) Da li biste uopšte hteli da ugostite Ekotopija Bajktur ovog leta? Šta to može da znači: Naša poseta se sastoji od mobilne grupe aktivista ili 15- 30 učesnika:

• koji žele da saznaju više o vašem projektu – možda u toku putovanja, u diskusiji , ili kroz radionicu za prenos radnog znanja iskustva

• koji žele da učestvuju u aktivnosti vezanoj za vaš slučaj/projekat – kritičnu masu, kreativnu demonstraciju ili intervenciju...

• koji potpomažu realizaciji vašeg projekta – ima nas dosta ! – možemo praktično uzeti stvar u svoje ruke – izrada projekta, čišćenje prostora, baštovanstvo, priprema hrane, priprema raznih događanja, moderatorstvo, biciklistička radionica..

• koji promovišu vaš projekat ili kampanju preko naše on-line mreže, web sajta, mailing liste, društvenih medija – i tokom našeg putovanja – ako smo vam potrebni za – ili pisanje novinskih izveštaja, izrade kratkog videa, pripremu ili izradu letka….

• koji vas pozivaju da se priključite našem Bajkturu!

Hteli bi isto da znamo:

2) U koje vreme (datum) bi vam najviše odgovaralo da nas ugostite ?. Kada vam uopšte ne bi odgovarala naša poseta?.

3) Da li je u redu ako pominjemo vaš projekat na našem web sajtu i javno objavljenom opisu rute ?.

4) Postoje li drugi projekti koje biste nam predložili u vašoj oblasti/državi ili u jugoistočnoj Evropi ?.

5) Da li je vaš projekat delom ili blizu neke interesantne rute, staze ili ima kakve veze za “granicom” u nekom smislu ?.

6) Bilo šta drugo što nam može biti korisno?.

Mi već imamo neke ideje oko mesta i događanja koje bismo posetili, koji se mogu pronaći na našoj stranici za rutu (Route Page) – vaš projekat je možda već ubačen ;) – ako nije javite nam. Ne možemo sigurno posetiti sve na toj stranici – ali odluku donosimo u skladu sa odgovorom na ovu poruku!!!! I na kraju – ako vi, ili neko koga poznajete može da nam pomogne oko prevoda na našem web sajtu ili za štampani materijal – molimo vas recite im da nam se jave i uključe u rad na prevodu.

Thanks for now! Dzekuje, dakujem, kösönöm, danke, хвала, спасибо, благодаря, multumesc, & σας ευχαριστώ !

Kate, Tim and the Ecotopia Biketour Collective (EBT2 013)


Spanish

ASUNTO: Ecotopia Biketour una llamada para soporte y proyectos de colaboración


>>>>>>>>>>>>>>> Por favor reenvie este email a aquellos proyectos que usted piense que puedan ser relevantes.


Saludos de Ecotopia Biketour!


Somos un cambiante y autogenerado (DIY Hazlo tu mismo)) colectivo de activismo internacional, pedaleando de Berlín a Rumanía (o Croacia) conectando proyectos y comunidades que practican aspectos de justicia social y vida sostenible, y en particular aquellos proyectos que conectan con el tema de este año: " Más allá de las Fronteras ".


Su proyecto nos ha sido recomendado a través de nuestras redes, mientras reuniamos más información para el Ecotopia Biketour 2013 de este verano: Más allá de las Fronteras!


Nos planteamos cuestiones que van desde la desigualdad económica mundial, la justicia mundial, la inmigración, el bien común, el anticapitalismo, la renta básica, la solidaridad, pero también temas generales de BikeTour como medio ambiente, ecología y de-crecimiento. Algunos de estos temas están empezando a ser discutidos en nuestro blog.


Como tema secundario de este año, también estamos mirando hacia la libertad en la red - y tratando de avanzar hacia un más Libre y abierto (Open Source) software; así que si usted conoce cualquier colectivo o individual activista en tecnología que puedan estar interesado en colaborar con ello, por favor también transmitale esta informacion a ellos. Para leer más acerca de esto usted puede ver nuestra “Lets Get FLOSS” página y la página de subcampañas. [Actualmente en Inglés]

Si usted nunca ha oído hablar de nosotros, por favor vaya a www.ecotopiabiketour.net


Ahora bien: ¿Qué queremos de usted? NOS (tal vez) GUSTARIA QUE SE UNIERA / COLABORARA CON SU PROYECTO ESTE VERANO!


Tenemos que decir "tal vez" porque nuestra ruta se desarrollará de acuerdo a quiénes nos dan soporte y otros factores (como las distancias, topografía, etc). Y dependiendo de la respuesta que obtengamos de usted!


Así, en primer lugar, nos gustaría saber:

1) ¿Te gustaría acoger al Ecotopia Ecotopia Biketour este verano?

Esto podría significar: que le visitariamos nuestro grupo activista de 15 a 30 personas para aprender más acerca de su proyecto - tal vez a través de un tour, una discusión, un taller donde compartir conocimientos

o participar en una acción con su causa / proyecto - una masa crítica, una manifestación creativa o intervención ... para ayudar a su proyecto – pues somos muchas manos! - Podríamos ayudar con las manos metidas en la materia - los proyectos de construcción, limpiando los espacios, jardinería, preparación de alimentos, planificación de eventos, la facilitación, talleres de bicicletas .. para promover su proyecto o campaña a través de nuestras redes en línea, sitios web, lista de correo, redes sociales – y a lo largo de la gira - si usted quiere que nosotros - o escribir comunicados de prensa, haciendo un breve vídeo, el diseño de un comunicado ... para invitar a unirse a nosotros en nuestra biketour!

También nos gustaría saber:

2) ¿Cuándo sería el mejor tiempo (fechas) para que nos acoja? ¿Cuándo sería completamente imposible?

3) ¿Puede dar el visto bueno a hablar de su proyecto en nuestro sitio web y descripción de la ruta pública?

4) ¿Hay otros proyectos que nos recomendaría visitar, en su área / país o en el sur / este de Europa?

5) Es el proyecto parte de, o cerca de una interesante ruta, sendero o tiene un significado relacionado con "frontera"

6) Cualquier otra cosa que podría ser útil para nosotros?

Tenemos bastantes ideas sobre lugares y eventos para visitar, que ya se pueden encontrar en nuestra página de Ruta – (Su proyecto se puede incluir). No podemos visitar todos los mencionados en esta página, pero estamos haciendo una selección en base a lo que tenemos y a la respuesta de este email!!

Y finalmente - si usted o alguien que usted conoce podría ayudarnos con la traducción de nuestra página web y material impreso - por favor les pedimos que se pongan en contacto y formen parte de nuestro banco de traducción.

Gracias por ahora! Dzekuje, dakujem, kösönöm, danke, hvala y multumesc!


Kate, Tim y el Colectivo Ecotopia Biketour (EBT2013)