Host Call out

From Ecotopia Biketour Wiki
Revision as of 09:17, 3 May 2013 by Eugen (talk | contribs) (Romanian)
Jump to: navigation, search

Please login and add your translation below.

See the Main Page for details of how to login and edit the wiki pages.

Or -copy and paste this text and send the traslated version to info@ecotopiabiketour.net


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

This text has been translated into::: ENGLISH /

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

English

SUBJECT: Ecotopia Biketour Call out for Hosts and collaborative Projects

>>>>>>>>>>>>>>>Please also pass this email on to the projects that you think may be relevant.

Hello from Ecotopia Biketour!

We are a mobile D.I.Y (Do It Yourself) international activist collective, cycling from Berlin to Romania (or Croatia) connecting projects and communities that are practicing aspects of socail justice and sustainable living, and projects that are particularly relevant to this years theme of 'Beyond Borders'.

Your project has been recommended to us throught our networks, as we gather more information for this summers Ecotopia Biketour 2013: Beyond Borders!

We are looking at issues ranging from global economic inequality; global justice; immigration; the commons; anti-capitalism; basic income; solidarity; but also general Biketour themes such as environmentalist; ecology and de-growth. Some of these themes are beginning to be discussed on our blog.

As a sub theme this year, we are also looking into freedom on the net - and trying to move towards more Free Libre and Open Source software -so if you know any activist tech collectives or net activists who migh be interested to do a workshop with us please also forward this to them. To read more about this you can see our Lets Get FLOSS'y page and sub campaigns page. [currently in English]

If you have never heard of us: please go to www.ecotopiabiketour.net


Now: What do we want from you? WE WOULD (MAYBE) LIKE TO JOIN / COLLABORATE WITH YOUR PROJECT THIS SUMMER!


We have to say "maybe" because our route will develop according to who else is willing to host us and other factors (such as distances, topography etc.). And depending on the response we get from YOU!!


So, first of all, we would like to know:

1) Would you generally like to host Ecotopia Biketour this summer?

What this could mean: We visit you with our mobile activist troop of 15 - 30 people

 • to learn more about your project – maybe through a tour, a discussion, a skills share workshop
 • to take part in an action with your cause / project – a critical mass, a creative demonstration or intervention...
 • to help towards your project – we are many hands! - we could help with practical hands on stuff – building projects, clearing spaces, gardening, food preparation, event planning, facilitation, bike workshops..
 • to promote your project or campaign through our online networks, website, mailing list, social media – and along the tour - if you want us to - or writing press releases, making a short video, designing a flyer...
 • to invite you to join us on our biketour!

We would also like to know:

2) When would be the best time (dates) for you to host us? When would it be completely impossible? 3) Is it o.k. to mention your project on our website and public route description? 4) Are there other projects you would recommend us visiting, in your area / country or in south / eastern Europe? 5) Is your project part of or close to an interesting route, trail or has 'border' related significance

6) Anything else that could be useful for us?

We have quite some ideas about places and events to visit already, which can be found on our Route Page - your project may already be included ;) - if not let us know. We cannot possibly visit everyone on this page -but are making a selection based on what we get in response from this email!!!!

And finally - if you, or someone you know could help us with translating our website and printed material - please ask them to get in touch and join our translation bank.

Thanks for now! Dzekuje, dakujem, kösönöm, danke, hvala & multumesc!


Kate, Tim and the Ectopia Biketour Collective (EBT2013)


Relevant links: ....


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Translations needed from English into:::

Polish

Hungarian

Romanian

Subiect: Ecotopia Biketour Call out (apel) pentru gazde și proiecte de colaborare

>>>>>>>>>>>>>>> Vă rugăm, de asemenea, să transmiteţi mai departe acest e-mail la proiectele care credeți că ar putea fi relevante.

Salutare de la Ecotopia Biketour!

Suntem un colectiv mobil DIY (Do It Yourself – fă-o singur), activist, internațional, ce va merge cu bicicletele de la Berlin în România (sau Croaţia) conectînd proiectele și comunitățile care practică aspecte ale justiției sociale și de trai sustenabil, precum și proiecte ce sunt in special relevante pentru subiectul acestui an "Beyond Borders " (dincolo de frontiere).

Proiectul dvs. ne-a fost recomandat prin intermediul rețelei noastre, așa cum adunăm mai multe informații pentru Ecotopia Biketour 2013 din aceasta vara: Beyond Borders!

Sutem interesaţi de aspecte variind de la inegalitatea economică mondială, justiția globală, imigrația, bunuri comune, anti-capitalism, veniturile de bază, solidaritate, dar de asemenea temele Biketour generale, cum ar fi problemele mediului ambiant, ecologie și de-creștere. Unele dintre aceste teme au început să fie discutate pe blog-ul nostru.

Ca o sub-temă a acestui an de abordam deasemenea si libertatea pe net - si încearcăm să ne îndreptam tot mai mult spre Free Libre și Open Source Software. Deci, dacă cunoașteţi careva colective tehnologice activiste sau activiști net care ar fi interesaţi sa facă un atelier de lucru cu noi, va rugăm de asemenea sa le transmite-ţi acest mesaj. Pentru a citi mai multe despre toate acestea puteți vizita pagina noastra Lets Get FLOSS'y și sub pagina de campanii. [prezent în limba engleză]

Dacă nu ați auzit niciodată despre noi: vă rugăm să deschideţi www.ecotopiabiketour.net

Acum: Ce vrem de la dumnevoastră? Noi am dori (poate) sa ne alaturăm / colaborăm cu proiectul vostru in această vară!

Trebuie să spunem "poate", deoarece traseul nostru se va dezvolta în funcție de oricine altcineva este dispus să ne primească și de alți factori (cum ar fi distanțe, topografie etc). Și în funcție de răspunsul care il primim de la dumnevostră!

Deci, în primul rând, am dori să știm:

1) Aţi dori în general să găzduiţi Ecotopia Biketour această vară?

Ce ar putea însemna asta: Vă vizitam cu toata trupa noastră activista mobila de 15-30 persoane

  pentru a afla mai multe despre proiectul dvs. - fie printr-un tur, o discuție, un atelier de partajare a abilităților.
  pentru a participa într-o acțiune pentru cauza/proiectul dumnevoastră - masă critică, demonstrație creativă sau intervenţie...
  pentru a ajuta la proiect - suntem multe mâini! - Am putea ajuta cu mâini practice la diferite lucruri – realizarea proiectelor, curaţarea spațiului, grădinărit, prepararea hranei, planificarea evenimentelor, facilitare, velo ateliere...
  pentru a promova proiectul sau campania dvs. prin intermediul rețelelor noastre on-line, site-ul, lista de discuții, mass-media sociale - și de-a lungul turului - dacă doriți să o facem - sau scrierea comunicatelor de presă, realizarea unui film scurt, crearea unui pliant...
  pentru a vă invita să va alăturaţi la Biketourul nostru!

Am dori, de asemenea, să știm:

2) Când ar fi cel mai bun timp (date), pentru dvs., sa ne găzduiţi? Când ar fi asta cu totul imposibil? 3) Este ok de a menționa proiectul dumneavoastră pe site-ul nostru și descrierea traseului public? 4) Există și alte proiecte ce ne-aţi recomanda să vizitam, în zona / țară dvs. sau în sud-estul Europei? 5) Este proiectul dvs. parte sau in aproapiere de un traseu interesant, rută sau are o semnificație legată de "graniță".

6) orice altceva ce ar putea fi util pentru noi?

Avem deja câteva idei despre locuri și evenimente de vizitat, care pot fi găsite pe traseul nostru pe Route Page - proiectul dumneavoastră poate fi deja inclus ;) - dacă nu, să ne anunțați. Nu putem vizita, eventual, toată lumea de pe această pagină, dar se face o selecție bazată pe ceea ce primim ca răspuns la acests e-mail!!

Și, în sfârșit - dacă dvs., sau cineva cunoscut ne-ar putea ajuta cu traducerea site-ului nostru și materialelor tipărite - vă rugăm să intraţi în contact și să va alăturaţi la banca noastră de traduceri.

Vă mulțumim de pe acum! Dzekuje, dakujem, kösönöm, danke, hvala & mulţumesc!

Kate, Tim și Ectopia Biketour colectiv (EBT2013)


Link-uri relevante: ....

Russian

Being translated.....

German

BETREFF: Ecotopia Biketour Aufruf für Gastgeber und kollaborierende Projekte Bitte sendet diese Mail an alle Projekte, von denen ihr denkt, dass sie wichtig sind!! Hallo von der Ecotopia Biketour!

Wir sind ein internationales, aktivistisches,mobiles DIY (Do it yourself) Kollektiv und fahren diesen Sommer mit dem Fahrrad von Berlin nach Rumänien (oder Kroatien) und verbinden so Projekte und Gemeinschaften, die Aspekte sozialer Gerechtigkeit und nachhaltiges Leben praktizieren und Projekte, die insbesondere relevant sind für unsere diesjähriges Thema „Beyond Borders“ (Über Grenzen hinweg).

Euer Projekt wurde uns durch unser Netzwerk empfohlen, als wir mehr Informationen sammelten für die Ecotopia Biketour Sommer 2013: Beyond Borders! Wir interessieren uns für Themen im Zusammenhang mit globaler wirtschaftlicher Ungleichheit, globaler Gerechtigkeit, Immigration, die Gemeingüter, Antikapitalismus, Grundeinkommen, Solidarität, aber auch allgemeine Biketour-Themen wie Umweltschutz, Ökologie und Degrowth (Wachstumsrücknahme). Einige Themen werden schon auf unserem Blog diskutiert.

Ein Unterthema dieses Jahr ist Freiheit im Netz – und wir versuchen uns hin zu freier und Open Source Software zu bewegen – falls ihr also irgendwelche aktivistischen Tech-Kollektive kennt oder Netz-/Online-Aktivisten, die daran interessiert sein könnten einen Workshop mit uns zu machen, sendet diese Mail bitte zu ihnen weiter. Um mehr darüber zu erfahren könnt ihr euch auf unserer „Lets Get FLOSSy“-Seite umschauen oder den Sub-Kampagnen Seiten (aktuell leider nur auf Englisch).

Wenn ihr noch nie von uns gehört habt, besucht bitte www.ecotopiabiketour.net !

Was wollen wir eigentlich von euch? WIR WÜRDEN DIESEN SOMMER (VIELLEICHT) GERNE MIT EUREM PROJEKT ZUSAMMENARBEITEN! Wir müssen leider „vielleicht“ sagen, weil die Route noch in Arbeit ist und sich auch danach richten wird, wer noch alles mit uns zusammenwirken möchte und auch nach anderen Faktoren, wie z.B. Distanzen, Topografie usw. Und natürlich auch nach der Antwort, die wir von euch kriegen!

Also, zuerst würden wir gerne wissen:

1) Würdet ihr diesen Sommer gerne die Ecotopia Biketour empfangen? Was das bedeuten könnte:

 • Wir besuchen euch mit einer mobilen Aktivisten-Gruppe von ca. 15-30 Menschen
 • Um mehr über euer Projekt zu lernen – vielleicht durch eine Tour, Diskussion, Workshops…
 • Um eine Aktion über euer Anliegen mit eurem Projekt zu machen – Crirical mass, kreative Demo, Intervention…
 • Um eurem Projekt zu helfen – wir sind viele Leute! – wir können bei praktischen Sachen helfen – Bauprojekte, Aufräumarbeiten, Gartenarbeiten, Essen vorbereiten, Event-Planung, Fahrradworkshops o.ä.

8Um euer Projekt/eure Kampagne durch unsere online-Netzwerke, Homepage, E-Mail-Liste und Soziale Medien bekannt zu machen und zu unterstützen und auch während der Tour – wenn ihr wollt – oder dadurch Presseberichte zu schreiben, Kurzfilme zu drehen, Flyer zu designen…

Wir würden außerdem gerne wissen 2) Wann wären für euch die besten Termine, um uns aufzunehmen? Wann wäre es gar nicht möglich? 3) Ist es ok, euer Projekt auf unserer Website und der öffentlichen Routenbeschreibung zu nennen? 4) Gibt es andere Projekte, die ihr uns empfehlen würdet in eurer Gegend/eurem Land/Süd-Ost Europa? 5) Ist euer Projekt in der Nähe oder Teil einer interessanten Route, die eventuell sogar „Grenzen“bezogene Bedeutung hat? 6) Irgendetwas anderes, was nützlich für uns sein könnte?

Wir haben schon einige Ideen für Orte und Events, die wir besuchen wollen, die man auf unserer Routen-Seite finden kann – euer Projekt ist da vielleicht sogar schon mit dabei ;-) – wenn nicht, sagt Bescheid! Wir können wahrscheinlich nicht alle auf dieser Seite besuchen, aber wir treffen unsere Auswahl auf der Basis der Rückmeldung, die wir von dieser Mail bekommen!

Und zum Schluss – wenn ihr oder Leute, die ihr kennt, uns helfen könnten, unsere Website und gedruckte Materialen zu übersetzen, fragt sie bitte, ob sie nicht mit uns in Kontakt treten wollen, um uns zu unterstützen!

Danke schonmal! Dzekuje, dakujem, kösönöm, thanks, hvala & multumesc!

Kate, Tim und das Ectopia Biketour Kollektiv (EBT2013)

Croatian

Being translated ...

Czech

Slovak

Serbian