Biketour 2013/Poster Translations

From Ecotopia Biketour Wiki
Jump to: navigation, search

Please add translations from English below, or email them to info@ecotopiabiketour.net

This text is for the Join us poster/flyer here:

english version of poster

ENGLISH

DIY PEDAL-POWERED

ACTIVIST COMMUNITY

ECOTOPIABIKETOUR.NET

BERLIN > SOUTH EAST

JULY - SEPTEMBER 2013

Ecotopia Biketour is an eco-mobile do-it-yourself (self-managed) activist community cycling every summer for 20 years. We aim to learn from each other and the local groups we visit, supporting their campaigns in creative ways. We carry all of our equipment on bikes & trailers and make group decisions by consensus.

From July to September, we will cycle from Berlin to South-east Europe (Serbia, Romania or Slovenia) whilst sharing skills and experiences from environmentalism; activism; and ecological and social justice. We will visit projects and aim to inspire action towards economic equality; solidarity; the commons; anticapitalism and freedom amongst other topics to raise collectively related to this year's theme Beyond Borders!

A project for everyone interested in being part of a community and travelling without engines – the exact opposite of an all-inclusive flight to the beach!

CYCLING EVERY SUMMER FOR 23 YEARS

GET INVOLVED AND JOIN US

DEUTSCH

DIY-TOUR AUF RÄDERN

FÜR AKTIVIST_INNEN

Berlin > Südosten (*über Kroatien nach Rumänien oder auf den Balkan ; to be concretised, once decided)

12. JULI - SEPTEMBER

„BEYOND BORDERS“

Die Ecotopia Biketour ist eine Gruppe mobiler und sich ökologisch bewusst fortbewegender Aktivist_innen, die seit 23 Jahren jeden Sommer eine längere Fahrradreise veranstaltet. Unser Ziel ist es, voneinander und von den Gruppen, die wir besuchen, zu lernen, während wir ihre Kampagnen auf kreative Weise unterstützen. Wir transportieren unsere ganze Ausrüstung mit Fahrrädern und Fahrradanhängern und treffen Gruppenentscheidungen nach dem Konsens-Prinzip.

Von Juli bis September werden wir von Berlin nach Südosteuropa (*entweder Rumänien oder den Balkan ; to be concretised, once decided) fahren. Dabei teilen wir unsere Erfahrungen in Bezug auf Umweltschutz, Aktivismus, und ökologische und soziale Gerechtigkeit miteinander. Ebenfalls werden wir für diese Felder konkrete Fähigkeiten voneinander lernen. Wir werden u.a. Projekte zu den Themen wirtschaftliche Gleichheit, Solidarität, Gemeingüter, Antikapitalismus und Frieden besuchen, sowie solche, die mit unserem diesjährigen Motto „Beyond Borders“ zusammenhängen. Außerdem wollen wir uns und Andere zum Handeln inspirieren!

Ein Projekt für alle, die Interesse an einer Gruppe haben, die sich ohne Motoren fortbewegt - genau das Gegenteil einer All-Inclusive-Flugreise an den Strand!

SEIT 23 JAHREN JEDEN SOMMER UNTERWEGS

SEI DABEI UND FAHRE MIT

CZECH

DIY CYKLISTICKÁ

AKTIVISTICKÁ KOMUNITA

ECOTOPIABIKETOUR.NET

BERLÍN > JIHOVÝCHODNÍ EVROPA

ČERVENEC - ZÁŘÍ 2013


Ecotopia Biketour je do-it-yourself (samosprávná) aktivistická komunita zaměřená na ekologickou formu přepravy, cestující již přes dvacet let každé léto na kolech. Naším cílem je učit se jak od sebe navzájem, tak i od místních skupin, které navštívíme a tvořivým způsobem podporovat jejich kampaně. Veškeré naše vybavení přepravujeme na kolech a ve vozících a rozhodování probíhá skupinově pomocí konsenzu.


Od července do září pojedeme na kolech z Berlína na jihovýchod Evropy (Srbsko, Rumunsko nebo Slovinsko) a cestou se budeme dělit o své dovednosti a zkušenosti z oblasti ochrany životního prostředí, aktivismu a ekologické a sociální spravedlnosti. Navštívíme projekty zaměřené na ekonomickou rovnost, solidaritu, společné vlastnictví, antikapitalismus a svobodu i jiné, které souvisejí s naším letošním mottem "Mimo hranice!" Kromě toho chceme také inspirovat ostatní k akci!


Projekt pro všechny, které zajímá fungování ve skupině a cestují bez motoru - pravý opak all-inclusive letu na pláž!


CESTUJEME NA KOLECH KAŽDÉ LÉTO JIŽ 23 LET

PŘIDEJ SE A POJEĎ S NÁMI

SLOVAK

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

SLOVENE

DIY-NAREDI SAM AKTIVISTIČNA SKUPNOST NA PEDALA ECOTOPIABIKETOUR.NET BERLIN > JUGOVZHOD 12. JULIJ - SEPTEMBER 2013 ONKRAJ MEJA

Ecotopia Biketour je ekološko-mobilna naredi-sam aktivistična skupnost, ki kolesari vsako poletje že 20 let. Stremimo k vzajemnemu učenju drug od drugega in lokalne skupnosti, ki jih obiščemo in s tem podpremo njihove kampanje na kreativen način. Vso našo opremo prevažamo na kolesih in prikolicah, odličitve znotrja skupine pa sprejemamo na podlagi konsenza.

Od julija do septembra bomo kolesarili od Berlina do Jugovzhodne Evrope (Srbija, Romunija ali Slovenija) in medsebojno delili znanje in izkušnje o okoljevarstvu, aktivizmu in ekološki ter družbeni pravičnosti. Med drugim bomo obiskali projekte, ki se ukvarjajo z ekonomsko enakostjo, solidarnostjo, javnim dobrim, antikapitalizmom in svobodo in hkrati spodbujali tovrstne aktivnosti v skladu z letošnjim motom Onkraj meja!

Projekt je namenjen vsem, ki si želijo biti del skupnosti in potovati brez motorjev - točno nasprotje poleta na plažo "vse vključeno".

KOLESARIMO VSAKO POLETJE ŽE 23 LET

VKLJUČI SE IN SE PRIDRUŽI

CROATIAN / SERBIAN / BH

Serbian cyrilic letters

УРАДИ САМ ПЕДАЛИРАЈУЋА

АКТИВИСТИЧКА ЗАЈЕДНИЦА

ЕCОТОPIАBIKЕТОUR.NЕТ

БЕРЛИН – ЈУГОИСТОК

ЈУЛИ – СЕПТЕМБАР 2013

Екотопија Бајктур је једна еко мобилна уради сам активистичка заједница која бициклира сваког лета већ 23 године. Циљ нам је да учимо једни од других и од локалних група које посећујемо, подржавајући њихове кампање на креативан начин. Носимо сву нашу опрему на бициклима и у приколицама и доносимо заједничке одлуке консензусом.

Од јула до септембра путоваћемо на бициклима од Берлина до југоисточне Европе (Словеније, Србије или Румуније) размењујући знање и искуство из заштите животне средине; активизма; еколошке и социјалне правде. Посетићемо пројекте који имају за циљ да инспиришу акције у правцу економске једнакости; солидарности, заједништва; антикаптализма и слободе међу многим другим темама колективно одабраним из главне овогодишње теме: Изван граница.

Пројекат за сваког ко је заинтересован да буде део заједнице и да путује без машина – потпуно супротно од пакет аранжмана за лет до плаже!.

БИЦИКЛИРАМО СВАКО ЛЕТО ВЕЋ 23 ГОДИНЕ.

УКЉУЧИТЕ СЕ И ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ !.


Serbian latin letters

URADI SAM PEDALIRAJUĆA

AKTIVISTIČKA ZAJEDNICA

ECOTOPIABIKETOUR.NET

BERLIN – JUGOISTOK

JULI – SEPTEMBAR 2013

Ekotopija Bajktur je jedna eko mobilna uradi sam aktivistička zajednica koja biciklira svakog leta već 23 godine. Cilj nam je da učimo jedni od drugih i od lokalnih grupa koje posećujemo, podržavajući njihove kampanje na kreativan način. Nosimo svu našu opremu na biciklima i u prikolicama i donosimo zajedničke odluke konsenzusom.

Od jula do septembra putovaćemo na biciklima od Berlina do jugoistočne Evrope (Slovenije, Srbije ili Rumunije) razmenjujući znanje i iskustvo iz zaštite životne sredine; aktivizma; ekološke i socijalne pravde. Posetićemo projekte koji imaju za cilj da inspirišu akcije u pravcu ekonomske jednakosti; solidarnosti, zajedništva; antikaptalizma i slobode među mnogim drugim temama kolektivno odabranim iz glavne ovogodišnje teme: Izvan granica.

Projekat za svakog ko je zainteresovan da bude deo zajednice i da putuje bez mašina – potpuno suprotno od paket aranžmana za let do plaže!.

BICIKLIRAMO SVAKO LETO VEĆ 23 GODINE.

UKLJUČITE SE I PRIDRUŽITE NAM SE !.


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

ROMANIAN

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

COMUNITATE ACTIVISTĂ, DIY, ALIMENTATĂ PRIN PEDALAT BERLIN-SUD EST 12 IULIE-SEPTEMBRIE DINCOLO DE GRANIŢE

Ecotopia BIketour este o comunitate activistă, eco-mobilă şi DIY, pedalând în fiecare vară, în ultimii 23 de ani. Ţinta noastră e să ne învăţăm reciproc şi să învăţăm de la grupurile locale pe care le vizităm, încercând să le susţinem campaniile în moduri creative. Tot echipamentul nostru e transportat pe biciclete şi în trailere, iar deciziile grupului se iau prin consens.

Din iulie până în septembrie, itinerariul nostru va fi Berlin - sud-estul Europei (Serbia, România, Slovenia) încercând să împărtăşim aptitudinile şi experienţele pe care le avem în ce priveşte environmentalismul, activismul , justiţia ecologică şi socială. Vom vizita proiecte şi vrem să inspirăm oamenii înspre acţiuni de egalitate economică, solidaritate, valorificarea bunurilor comune, anticapitalism şi libertate, printre alte topicuri ridicate de colectiv în jurul temei de anul acesta : Dincolo de graniţe!

Un proiect în care e binevenit oricine e interesat să facă parte dintr-o comunitate ce călătoreşte fără motor - contrarul unui zbor, cu toate comodităţile incluse, înspre plajă!

Pedalând în fiecare vară de 23 de ani!

POLISH

DIY NAPĘDZANE PEDAŁAMI

GRUPA AKTYWISTÓW

ECOTOPIABIKETOUR.NET

BERLIN > POŁUDNIOWY WSCHÓD

LIPIEC - WRZESIEŃ 2013

Ecotopia Biketour to eko-mobilna, niezależna, samorządna grupa aktywistów podróżujących na rowerach każdego lata od 20 lat. Chcemy uczyć się od siebie nawzajem oraz od lokalnych grup, które odwiedzamy, kreatywnie wspomagając ich kampanie. Wieziemy cały nasz sprzęt na rowerach i przyczepkach, a decyzje podejmujemy wspólnie na zasadzie konsensusu.

Od lipca do września przejedziemy z Berlina do południowo-wschodniej Europy (Serbia, Rumunia lub Słowenia), dzieląc się umiejętnościami i doświadczeniami związanymi z ochroną środowiska, aktywizmem oraz ekologiczną i społeczną sprawiedliwością. Odwiedzimy istniejące projekty, jak też postaramy się zainspirować ludzi do nowych działań na rzecz ekonomicznej równości, solidarności, wspólnego dobra, antykapitalizmu, wolności i innych tematów, które wspólnie wymyślimy, związanych z tegorocznym hasłem Bez Granic!

To projekt dla każdej osoby zainteresowanej byciem częścią społeczności i podróżowaniem bez silników - dokładnym przeciwieństwem wycieczki z przelotem all-inclusive ma plażę.

JEŹDZIMY NA ROWERACH KAŻDEGO LATA OD 23 LAT

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS

HUNGARIAN

CSINÁLD MAGAD BICIKLITÚRA

AKTIVISTA KÖZÖSSÉG

ECOTOPIABIKETOUR.NET

BERLIN> DÉL-KELET

Július-Szeptember 2013


Az Ecotopia Biciklitúra egy öko-mobil csináld magad szellemiségű aktivista közösség, amely már több mint 20 éve minden nyáron biciklire kerekedik. A célunk; hogy tanuljunk egymástól és azoktól a közösségektől akiket az útunk során megismerünk, segítsük ezeket a közösségeket kampányaik elérésében különféle kreatív módon. Felszereléseinket magunk szállítjuk csomagtartókon és utánfutókon. Döntéseket konszenzus alapon hozunk.

Ez évben júliustól szeptemberig Berlinből indulva dél-keletnek tartunk. Útunk során tapasztalatokat és készségeket megosztva haladunk majd előre. Projekteket látogatva, cselekvést inspirálva többek között 'gazdasági egyenlőség', 'szolidaritás', 'közterek', 'antikapitalizmus' és'szabadság' témakörben melyeket ez év témája a 'Határokon túl' kapcsol majd össze!

A biciklitúra mindenki számára nyitott, aki szeretne e pedálozó közösség részévé válni.

GYERTEK VELÜNK!FRENCH

COMMUNAUTÉ AUTOGÉRÉE CYCLO-ACTIVISTE

BERLIN > SUD-EST EUROPÉEN

12 JUILLET - SEPTEMBRE 2013

«BEYOND BORDERS»

Ecotopia Biketour est une communauté militante éco-mobile faites-le vous-même, qui pédale chaque été depuis 23 ans. Nous visons à apprendre les uns des autres et les groupes locaux que nous visitons, en soutenant leur campagne de manière créative. Nous réalisons l'ensemble de notre équipement sur ​​les vélos et les remorques et de prendre des décisions de groupe par consensus.

De Juillet à Septembre, nous feront un cycle de Berlin pour l'Europe du Sud-Est (Roumanie ou dans les Balkans), tandis que les compétences et l'expérience de l'environnementalisme partage, l'activisme et la justice écologique et sociale. Nous allons visiter des projets et vise à inspirer l'action vers l'égalité économique, la solidarité, le bien commun, la lutte contre le capitalisme et la liberté, entre autres sujets abordés collectivement à partir de cette année le thème: Beyond Borders.

C'est un projet pour tous ceux qui sont intéressés à faire partie d'une communauté, et à voyager sans utiliser de moteur- tout à fait l'opposé d'un voyage tout-inclus à la plage!

À VÉLO TOUS LES ÉTÉS DEPUIS 23 ANS

IMPLIQUE-TOI ET REJOINS NOUS

CASTELLANO

COMUNIDAD CICLO-ACTIVISTA AUTOGESTIONADA


BERLIN - SUDEST EUROPEO

12 de JULIO - SEPTIEMBRE, 2013 MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS

Ecotopia Biketour es una comunidad ciclo-activista “ecopropulsada” que hace rutas en bicicleta cada verano desde hace 20 años. Nuestro objetivo es el de aprender entre nosotrxs y los grupos locales que visitamos dando soporte a sus campañas de manera creativa. Cargamos con todo nuestro equipaje, bicis y remolques y tomamos las decisiones por consenso.

De Julio a Septiembre haremos una ruta de Berlín al Sudoest Europeo (Rumania, Serbia or Slovenia), compartiendo habilidades y experiencias sobre el medioambiente, el activismo y la justicia ecológica y social. Vamos a visitar distintos proyectos cuyo objetivo es inspirar la acción hacia la igualdad económica, la solidaridad, el bien común, el anticapitalismo y la libertad, entre otros tema; sumados al tema elegido para este año: Más allá de las Fronteras.

PEDALEANDO CADA VERANO DESDE HACE 23 ANOS INVOLÚCRATE Y PARTICIPA

Português

COMUNIDADE CICLO-ACTIVISTA

AUTOGESTIONADA

ECOTOPIABIKETOUR.NET

BERLIN > SUDOESTE EUROPEU

JULHO - SETEMBRO 2013

Ecotopia Biketour é uma comunidade nómada, DIY, ativista e ecológica que pedala todos os verões pela europa há mais de 20 anos. Queremos aprender entre todxs xs participantes e os projetos locais que visitamos, dando apoio às suas campanhas de forma criativa. Levamos todo o equipamento em bicicleta e atrelados e tomamos decisões por consenso.

De Julho a Setembro viajaremos de Berlin ao Sudoeste Europeu (Serbia, Romania ou Eslovénia) partilhando conhecimentos e experiencias ligadas ao activismo am e à justiça social e ecológica, visitando diversos projetos e inspirando ações relacionadas com o anticapitalismo, a liberdade, a iqualidade economica, a solidariedade e a defesa do ambiente entre outro topicos relacionados com o tema deste ano Mais além das fronteiras (Beyond Borders)!

Um projeto para todas as pessoas interessadas em fazer parte de uma comunidade sustentável e viajar sem motores - o contrário de uma viajem "tudo-incluído" à praia!

A PEDALAR TODOS OS VERÕES HÁ 23 YEARS

SABE MAIS E PARTICIPA EM

УКРАЇНСЬКА

ПЕДАЛЬНО-САМОВРЯДНА(DIY) ВЕЛОСПІЛКА АКТИВІСТІВ

ECOTOPIABIKETOUR.NET

БЕРЛІН > ПІВДЕННИЙ СХІД

12 ЛИПНЯ - ВЕРЕСЕНЬ 2013


Екотопія Байктур то є еко-мобільна самоврядна(самокерована) дружина, яка педалює щоліта вже 20 років. Наша мета – перейняти досвід всіх чуваків, до яких ми заїжджаємо, підтримати креативно їхні двіжухи. Всі наші шмотки і причандали веземо на вєліках & причепах, і всі рішення у нас приймаються разом (« почую кожного»). З липня до вересня помандруємо на вєліках з Берліна до Південної і Південно-Східної Європи(Сербія, Румунія чи Словенія), розказуючи всім, як треба правильно займатися питанням навколишнього середовища, як не биць скотам, не викидать бутилки в Дніпро і ходить на вибори. Ми будемо заїжджати на двіжухи/проекти, щоб помогти в досягненні економічної рівності, солідарності пролетаріату, сказати ні олігархам, а також за смерть або свободу по будь-яким питанням, щоб ми всі разом розвивали цьогорічну тему Без кордонів! Це проект для всіх чуваків і чувіх, які їздять без палива – нафіг задовбали тури олінклюзєр з п’яними бидлюками!

МИ ПРЕМСЯ ВІД ВЄДЛПЕДАЛЮВАННЯ ОСЬ ВЖЕ 23 РОКИ

ВТЯГУЙСЯ І ПІДТЯГУЙСЯ

ITALIANO

COMUNITA' CICLO-ATTIVISTA AUTOGESTITA

ECOTOPIABIKETOUR.NET

BERLINO > SUD-EST EUROPEO

LUGLIO - SETTEMBRE 2013

Ecotopia Biketour è una comunità attivista eco-mobile e do-it-yourself che si sposta in bici attraverso l'europa da 20 anni. Il nostro scopo è di imparare gli uni/e dagli/dalle altri/e e dai gruppi locali che visitiamo, sostenendo le loro campagne in modo creativo. Trasportiamo tutto il nostro equipaggiamento su bici e rimorchi e prendiamo decisioni di gruppo in maniera consensuale.

Da luglio a settembre pedaleremo da Berlino verso il sud-est europeo (Serbia, Romania o Slovenia) condividendo abilità ed esperienze di ambientalismo, attivismo e giustizia ecologica e sociale. Visiteremo progetti che si confrontano con temi come l'uguaglianza economica, la solidarietà, i beni comuni, l'anticapitalismo e la libertà; oltre a progetti collegati con il motto di quest'anno "Oltre i confini".

Un progetto per chiunque sia interessato ad essere parte di una comunità e a viaggiare senza motori - l'esatto contrario di un volo "tutto incluso" al mare!

Unisciti e pedala insieme a noi!